Friday, October 16, 2015

Sóng Lòng !

Ta oán hận người..........người chẳng đau
Mà tâm ta sóng nổi ba đào
Phải chăng gì đó........ta chẳng hiểu
Để sóng cõi lòng mãi lao xao !!!

Oct 16, 2015
Hoàng Nhật Thơ & Hồng Hạnh