Friday, August 05, 2011

Tiễn Đưa.


Lời : Lê Đức Long.
Nhạc : Đặng Hiền.
Trình bày : Hoàng Nhật Thơ.

No comments:

Post a Comment